Luvan hakeminen ja liitteet

Tietoja lupahakemusmenettelystä sekä lupahakemukseen tarvittavista lomakkeista sekä asiaan liittyvää yleisohjausta ja neuvontaa saa virka-aikana rakennusvalvontatoimiston toimistosihteeriltä puh. 044 722 2245 tai rakennustarkastajalta puh. 050 387 3355.

Miten hakea rakennuslupaa:

Taivassalon kunnassa voi hakea rakentamis- tai purkulupia kahdella eri tavalla: ensisijaisesti sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta tai perinteisesti paperisena.

HUOMIO: Jokaiselle luvanvaraiselle toimenpiteelle on tehtävä oma sähköinen hakemuksensa. Taivassalossa EI ole käytössä Lupapisteen ”Lisää toimenpide” –kohta, jolla voisi hakea samalla hakemuksella lupaa useammalle eri toimenpiteelle.

Kun haetaan lupaa paperisella hakemuksella, rakennusvalvonta suorittaa itse skannauksen ja digitoinnin sekä veloittaa siitä lupamaksun yhteydessä 20 euroa/paperi (Taivassalon rakennusvalvontataksan 12 § kohta 12.5).

Rakennus- ja toimenpidelupahakemuksen liitteiksi tarvitaan

  • Pääpiirustukset. Asemapiirustus (1:500) kolmena (3) kappaleena ja muut piirustukset kahtena (2) kappaleena: pohja-, julkisivu-, leikkaus- (1:50 tai 1:100), ja hormipiirustus (1:20). Suunnittelija allekirjoittaa pääpiirustukset.
  • Rakennushankeilmoituslomake, RH1.
  • Selvitys tontin omistus- tai hallintaoikeudesta; todistus lainhuudosta tai kopio kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta.
  • Kaava- tai karttaote, johon rakennuspaikka on merkitty.
  • Selvitys naapurin kuulemisesta. Selvityksestä tulee ilmetä, että naapurit ovat tietoisia rakennushankkeesta ja myös naapurien kanta rakentamiseen. Kuuleminen voidaan tehdä myös viranpuolesta á 70 €.
  • Poikkeamispäätös. Jos rakennushankkeelle on saatu kunnanhallituksen poikkeamislupa, on päätös liitettävä hakemukseen.

Poikkeamislupa- /suunnittelutarveratkaisuhakemuksen liitteiksi tarvitaan (haetaan paperisena):

  • Hakemuslomake
  • Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta
  • Ympäristökartta, 5 kpl
  • Asemapiirros, 4 kpl

Poikkeamishakemus toimitetaan tekniselle lautakunnalle. Kunta suorittaa naapurien kuulemisen viranpuolesta á 70 €. Asian käsittely siirtyy kunnanhallitukselle, joka tekee nykyään päätökset kaikissa poikkeamislupa-asioissa.