Rakennusvalvonta neuvoo ja valvoo

Rakennusvalvonnan henkilöstö neuvoo rakennuslupia, toimenpidelupia ja poikkeuslupia koskevissa asioissa sekä valvoo rakentamista kunnassa.

Rakennustarkastaja Ari Eskola
puh. 050 387 3355

• toivottava asiakaspuhelinaika ma klo 9.00 - 11.00
• asiakasvastaaottoaika perjantaisin klo 12.00 - 13.30. Muut tapaamiset ajanvarauksella.

 

Toimistosihteeri Katri Jokinen
puh. 044 722 2245

• asiakaspuhelinaika ma-pe klo 9.00 - 11.00

 

Rakennusvalvonta-apulainen Samuli Virtanen
puh. 044 387 3356

• asiakaspuhelinaika ma-pe klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

Tiedotuksia

18.1.2019 – Taivassalon rakennusvalvonta aloittaa kartoitustyön, jonka tavoitteena on löytää kunnan alueella olevat luvattomat rakennukset, rakennelmat ja laajennukset. Työn arvioidaan kestävän vuoden 2019 loppupuolelle.

Tietoa asiasta antaa rakennusvalvonta-apulainen Samuli Virtanen p. 044 387 3356.

 

2017 – Olemme ottaneet käyttöön sähköisen Lupapiste -rakennuslupahakupalvelun.
Sähköiseen asiointiin pääset:
www.lupapiste.fi

Katso luvan hakemisen uusi ohjeistus sivulta "Luvan hakeminen ja liitteet".

 

HUOM. Jokaiselle luvanvaraiselle rakentamistoimenpiteelle on tehtävä OMA sähköinen hakemuksensa. Taivassalossa EI ole käytössä Lupapisteen ”Lisää toimenpide” –kohta, jolla voisi hakea samalla hakemuksella lupaa useammalle eri toimenpiteelle.


Vastaavat ja muut työjohtajat huomio:

 1. ensisijaisesti käyttäkää ja täyttäkää Lupapisteen sivuilta löytyvää omaa sähköistä tarkastusasiakirjaanne tai toissijaisesti manuaalisesti täytettävät  tarkastusasiakirjat voit tulostaa itsellesi Rakennusvalvonta/Asiakirjat ja lomakkeet -sivulta.
 2. vie aloituskokouksessa täyttämäsi aloituskokouksen pöytäkirja kokouksen jälkeen Lupapisteeseen (vtj).
 3. esitä rakennustarkastajalle eri katselmuksissa tarvittavat rakennusvalvonnan hyväksymät ja leimatut rakenne- ja muut erityissuunnitelmat joko esim. tabletilta tai paperisena.
 4. esitä tarkastusasiakirjasi rakennustarjastajalle käyttöönotossa/loppukatselmuksessa ja vie se katselmuksen jälkeen Lupapisteeseen.

 

Ladattavia asiakirjoja

 • Rakentamiseen ja maiseman muuttamiseen tarvittavat luvat (.docx) Lataa
 • Tarvittavat liitteet rakennus- ja toimenpidelupahakemukseen sekä poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemukseen (.docx) Lataa

Luvan hakemisessa tarvittavat lomakkeet ja liitteet löydät täältä.

Pääsuunnittelijan ja työnjohtajien tehtävät.
 

RAKENNUSJÄRJESTYS (voimaantulo 1.1.2013)
RAKENNUSVALVONTATAKSA (voimaantulo 1.11.2017)

Kotitalouksien on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on annettava aina ennen loppukatselmusta ja todistus esitettävä rakennustarkastajalle loppukatselmuksessa.
Linkki verottajan sivulle: https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Rakenta...

 

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Ympäristönsuojelun tehtävänä on:

 • ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä
 • poistaa ja vähentää pilaantumista aiheutuvia haittoja

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on säädetty mm. ympäristönsuojelu-, jäte-, vesihuolto-, vesi-, maastoliikenne- ja vesiliikennelaissa. Taivassalon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta. Ympäristö- ja lupalautakunta toimii myös Uudenkaupungin kaupungin sekä Kustavin ja Vehmaan kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena.

Ympäristönsuojelun viranhaltijat hoitavat mm.

 • vesiensuojelun
 • meluntorjunnan ja
 • luonnonsuojelun valvontatehtäviä

Ympäristönsuojelun viranhaltijoita ovat ympäristönsuojelupäällikkö ja ympäristösihteeri.


Jätevesien johtaminen haja-asutusalueella (vs. ympäristösihteeri Nina Kivimäki 0440-515 779 ja vs. ympäristönsuojelupäällikkö Seija Niskala 0440-515 778 neuvovat tarvittaessa):

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla  (157/2017) tuli voimaan 3.4.2017. Jätevesien käsittelystä määrätään myös ympäristönsuojelulaissa (527/2014). Asetuksen ja lain tarkoituksena on vähentää haja-asutuksen talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista. Asetuksessa annetaan määräyksiä mm. jätevesien yleisistä käsittelyvaatimuksista, jätevesijärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta sekä käytöstä ja huollosta.  Asetuksen ja lain mukaan kuivanmaan kiinteistöillä jätevesien käsittelyjärjestelmän tulee täyttää perustason puhdistusvaatimus, kun kiinteistöllä:

1) rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan; tai

2) tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.

Ranta- ja pohjavesialueilla vanhojen kiinteistöjen järjestelmien tulee vastata asetuksen vaatimuksia viimeistään 31.10.2019 mennessä. Ranta- ja pohjavesialueeksi on määritelty enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä oleva alue tai vedenhankintakäytössä oleva tai siihen soveltuva pohjavesialue.

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa ympäristönsuojelulain 202 §:n nojalla perustason puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi.

Uudisrakennuksilla kiinteistön jätevesijärjestelmä tulee määrittää heti rakennusluvan yhteydessä.

Perustason puhdistusvaatimus talousjätevesille tarkoittaa sitä, että jätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Jos kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, kiinteistön on liityttävä kaupungin vesijohtoon ja viemäriin, ellei liittymisestä ole myönnetty vapautusta. Vapautuksen liittymisvelvollisuudesta voi myöntää Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta.

Kiinteistön omistajan tulee olla selvillä kiinteistön jätevesien käsittelymenetelmästä, sen käytöstä ja huollosta. Kiinteistönhaltija tai omistaja on aina vastuussa jätevesien riittävästä puhdistuksesta. Tarvittaessa kiinteistön haltijan tulee käyttää asiantuntijapalveluja, jotta jätevedet käsitellään asianmukaisesti. Selvitys ja ohjeet säilytetään kiinteistöllä ja esitetään viranomaiselle pyydettäessä. Kotitalouksien lisäksi asetuksen määräykset koskevat sellaisia karjatilojen maitohuoneita ja haja-asutusalueella sijaitsevaa yritystoimintaa, johon ei tarvita ympäristölupaa. Ympäristölupavelvollisten eläinsuojien ja yritysten jätevesien käsittelystä annetaan määräyksiä ympäristöluvassa.

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen ja olemassa olevien järjestelmien muuttamiseen tarvitaan toimenpidelupa Taivassalon kunnan rakennusvalvonnasta.

Jätevesineuvontaa antaa myös:
VALONIA - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus
www.valonia.fi/vesi | www.facebook.com/valonia.fi